Adatkezelési Tájékoztató

Déli Városkapu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Kiskunhalas, Malom sor 6.

Utolsó módosítás: 2018.04.26.

A jelen adatkezelési tájékoztató ("Tájékoztató") azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről a Déli Városkapu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6400 Kiskunhalas, Malom sor 6. gyűjt és kezel.

A Tájékoztató megismerése és elfogadása:

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok:

Ön bizonyos adatokat/információkat oszt meg velünk. Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.") 3. § 2. pontja szerint "személyes adat".

A Déli Városkapu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. alapvetően az alábbi személyes adatokat kezeli: Viszonteladói fiók létrehozása a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése céljából - cégnév, adószám, email cím, jelszó, kapcsolat tartó név, telefonszám, telephely város, telephely utca és házszám, telephely irányítószám, szállítási város, szállítási utca és házszám, szállítási irányítószám.

Az adatokat a Déli Városkapu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. általában az Ön hozzájárulásának visszavonásáig; a hozzájárulás visszavonásának hiányában általában az Önnel való kapcsolat megszűnését követően 5 évig kezeli. Bizonyos adatokat - például olyan adatokat, amelyek a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Déli Városkapu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek - a Déli Városkapu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. köteles a számviteli jogszabályok alapján 8 évig megőrizni, az Ön hozzájárulásától függetlenül. Az adatokhoz a Déli Városkapu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. illetékes munkatársai férhetnek hozzá.

Adatfeldolgozók:

A Déli Városkapu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére igénybe vett adatfeldolgozók feladatai különösen az alábbiak:
- megrendelések összeállítása és kiszállíttatása.

Adattovábbítások:

Adatokat csak a kiszállító futárcég részére továbbítunk. Ezen adatok: Megrendelő neve, címe, telefonszáma.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Ön kérelmezheti: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Jogainak megsértése esetén Ön bírósághoz is fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az adatkezelési tájékoztató teljes változata, valamint az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

Az adatkezelés megnevezése és célja Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre Az adatkezelés időtartama Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz a Déli Városkapu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szervezetén belül?
Viszonteladói fiók létrehozása a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése céljából Infotv. 5. § (1) a) - az érintett hozzájárulása, ami a Viszonteladói fiók létrehozatalakor kerül megadásra Cégnév, adószám, E-mail cím, kapcsolattartó név, telefonszám. Felhasználó által megadott jelszó (titkosítva tárolva), Felhasználó telephelye: város, cím, irányítószám Felhasználó szállítási címe: város, cím, irányítószám. Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Déli Városkapu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Viszonteladói fiók megszűnését követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat a Déli Városkapu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Déli Városkapu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a Viszonteladói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Déli Városkapu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek. A Déli Városkapu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. munkatársai.

Tárhelyszolgáltatónk:

ATW Internet Kft. 1138 Budapest Esztergomi út 66. fszt. 1. HU Telefon: +36 1 6000289 Telefax: +36 1 6000329 http://www.atw.hu
vissza