A Déli Városkapu Kft. általános szerződési feltételei

Déli Városkapu Kft. (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Malom sor 6. Magyarország, levelezési címe: 6400 Kiskunhalas, Malom sor 6. Magyarország (a továbbiakban "DVK"), adószáma: 11037132-2-03 cégjegyzék szám: 03-09-10085, társaság a www.delivk.hu weboldalán keresztül árukat értékesít a megrendelő részére (a továbbiakban: a "Vevő") részére az alábbi Általános Üzleti Feltételek (ÁSZF) alapján.

1. Megrendelés, szerződéskötés

1.1 A web áruházban a termékek feltüntetése jogilag nem keletkeztet kötelező ajánlatot, mivel az egy kötelező erővel nem bíró online-katalógus, amely a vásárlók részére tett ajánlattételi felhívásnak minősül.

1.2 A Vevő DVK termékei választékából választhat, és azokat a "Rendel" gombbal egy úgynevezett vásárlói kosárba gyűjtheti. A megrendeléskor a Vevőnek meg kell adnia a cég nevét, a telephely címét az e-mail címét, kapcsolat tartó nevét és szállítási címét. A "Rendel" gombra kattintással a Vevő kötelező ajánlatot ad a vásárlói kosárban elhelyezett áruk megvásárlására. Ez az ajánlat azonban csak akkor adható le és csak akkor továbbítható, ha a Vevő az "ÁSZF-t elolvastam és elfogadtam" gombra kattintással az Általános Üzleti Feltételeket elfogadja, és ezzel annak rendelkezéseit ajánlatának elfogadása esetére magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.3 A megrendelés beérkezését a DVK elektronikus úton megerősíti a Vevőnek, ebben az e-mailben a Vevő megrendelését ismételten feltünteti. A megrendelés megerősítése, amelyben a rendelési adatok, a DVK Általános Üzleti Feltételei és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet 2.§ és 3§-ai szerinti tájékoztatások szerepelnek, még nem jelenti a Vevő ajánlatának elfogadását, ami a megrendelés írásbeli megerősítésében kifejezetten feltüntetésre is kerül.

1.4 Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor DVK a Vevő ajánlatát elfogadja azáltal, hogy az áru kiszállításáról a Vevő megrendelésének megfelelően intézkedik. Erről DVK a Vevőnek e-mailen igazolást küld. Ha DVK nem fogadja el a Vevő ajánlatát, akkor DVK ezt a Vevővel haladéktalanul közli.

1.5 A számla megküldésére rendszerint a szállítást, követő néhány nappal kerül sor.

2. Szállítás, az áru rendelkezésre állása

2.1 DVK az áruk kiszállítását egy általa kiválasztott szállítmányozó társaság igénybevételével teljesíti az általa megadott címre. Bruttó 30000.-FT alatti csomagküldés esetén bruttó 1270.-Ft, utánvétes csomag küldés esetén bruttó 1900.-Ft szállítási díjat számlázunk.

2.2 Amennyiben a Vevő a szállítmányt az általa megadott címen nem veszi át - akár csak mivel nincs otthon - akkor haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot a nála értesítést hagyó szállítmányozóval. Ha a szállítmányozó nem érhető el, akkor a Vevő felveheti a kapcsolatot közvetlenül DVK-val is. Ha a Vevő az árut az első kiszállítási kísérletet követően tizennégy napon belül sem veszi át, akkor azt a szállítmányozó a Vevő költségére visszaszállítja DVK-nak.

Ha a Vevő által kiválasztott termék tartósan nem áll rendelkezésre, akkor DVK ezt haladéktalanul közli a Vevővel. DVK ilyen esetben nem fogadja el a Vevő ajánlatát, és nem jön létre szerződés. Amennyiben a Vevő már részben vagy egészben eleget tett fizetési kötelezettségének, akkor az általa teljesített összeg DVK által haladéktalanul visszatérítésre kerül. DVK nem felel a Vevő által kiválasztott termék tartós hiánya miatt felmerülő esetleges károkért. A kiválasztott áru tartós rendelkezésre nem állásáról szóló késedelmes értesítésből eredő vevői kárért DVK akkor felel, ha a késedelmet DVK szándékos magatartása vagy súlyos gondatlansága okozza.

2.4 Amennyiben a Vevő megrendelésében szereplő termék csak átmenetileg nem áll rendelkezésre, DVK erről haladéktalanul értesíti a Vevőt. Több mint kéthetes szállítási késedelem esetén a Vevő jogosult az ajánlatát a szállítási késedelemről szóló közlést követő egy héten belül visszavonni. Ilyen esetben a Vevő már teljesített befizetései haladéktalanul (lsd. 8.3 pont) visszatérítésre kerülnek. A Vevőnek a késedelmes szállításról szóló késedelmes értesítésből eredő káráért DVK akkor felel, ha a késedelmet DVK szándékos magatartása vagy súlyos gondatlansága okozza.

Ha a gyártótól megrendelt áru szállítási ideje hosszabb, mint 5 munkanap, a DVK haladéktalanul értesíti erről a vevőt. Amennyiben a gyártó sem tudja a szállítási időt, úgy a DVK feljogosult a rendelés egyoldalú törlésére és amennyiben fizetésre sor került, az ellenérték megtérítésére bármilyen bírság nélkül. Amennyiben a Vevő megrendelésében szereplő termék nem áll rendelkezésre a DVK haladéktalanul felkínálja a megegyező mérteben a lehetséges alternatív márkákat, illetve a megegyező méretben és márkában az alternatív sebesség, terhelés és homologizációjú helyettesítő termékeket.

3. Vételár

A termékek vételára a DVK megrendelés napján érvényes ár listája alapján kerül megállapításra, amely a www.delivk.hu honlapon érhető el. Minden ár magában foglalja az általános forgalmi adó összegét.

Áraink a 27% Áfá-t tartalmazzák.

3.2 A termékek kizárólag a Magyar Köztársaság területére kerülnek kiszállításra, a Vevő által megadott magyar címre vagy az általa kiválasztott telephelyre.

3.3 Kérjük, hogy a 2008. március 1-től érvényben lévő kerekítési szabályokat a készpénzes fizetés esetében szíveskedjenek figyelembe venni. Forintban, készpénzzel (bankjegy vagy érme átadásával) történő fizetés esetén, ha a fizetendő végösszeg nem 5 forintra vagy annak egész számú többszörösére végződik, úgy e szabály alapján kell a készpénzben fizetendő végösszeget meghatározni és a pénzfizetésre irányuló kötelezettséget teljesíteni. A nem 5 forintra vagy annak egész számú többszörösére végződő fizetendő végösszeg és a fent leírtak alapján meghatározott készpénzben fizetendő összeg különbsége kerekítési különbözetnek minősül. A kerekítési különbözet vagyoni előnynek vagy hátránynak nem minősül, arról bizonylat kiállítása, illetve annak bizonylaton történő feltüntetése nem kötelező. Az e törvényben meghatározott kerekítéssel teljesített pénzfizetésre irányuló kötelezettséget pénzügyileg rendezettnek kell tekinteni. A kerekítés szabálya a következő: a 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0; a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5; az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5; a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0 forintra végződő összegre kell kerekíteni. Banki átutalásnál, illetve a bankkártyás fizetésnél a kerekítési szabályok nem érvényesülnek, a megrendelésen szereplő bruttó árat hiánytalanul kérjük bankszámlaszámunkra átutalni, illetve a bankkártya használatánál megadni.

4. Fizetési módok

4.1 A vételár a vevői megrendelés DVK-hoz történő beérkezését követően haladéktalanul esedékessé válik.

4.2 Amennyiben DVK nem kezdeményezi az áruk Vevő részére történő kiszállítását (lásd 1.4 pont), úgy DVK az esetleg már megkapott vételárat haladéktalanul (lásd 8.3 pont) visszautalja Vevő részére.

4.3 A Vevő a fizetést banki átutalással vagy utánvétellel teljesítheti.

4.3.1 Banki átutalással: a vevő banki átutalással is teljesítheti a fizetést, a számla számáról az ügyfélszolgálat ad további információt.

4.3.2 Utánvétellel: a vevő utánvétellel is kérheti a kiszállítást, az utánvételes fizetés csak készpénzben és csak a házhozszállításnál alkalmazható a rendelt áru ellenértékét, készpénzben, a futárnak kell átadni, aki jogosult a pénz átvételére.

4.4 A Vevő nem jogosult kellékszavatossági igények vagy egyéb ellen-igények miatt fizetéseket visszatartani vagy beszámítani. Ez a Ptk. alapján fogyasztói szerződésnek minősülő szerződésekre nem vonatkozik.

4.5 Amennyiben a Ptk. alapján jelen szerződés fogyasztási szerződésnek minősül, és Vevő a fizetéssel késedelembe esik, DVK jogosult - függetlenül a 6. pont szerinti tulajdonjog fenntartás érvényesítésétől - a jegybanki alapkamattal megegyező összegű késedelmi kamatot érvényesíteni. Amennyiben a Vevő gazdálkodó szervezet a Ptk. 301/A. §-a szerinti, a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékponttal megemelt összegű késedelmi kamat kerül felszámításra.

5. Tulajdonjog fenntartás

A vételár teljes kifizetéséig az áru DVK tulajdonában marad. Amennyiben a Vevő a fizetéssel több mint tizennégy napos késedelembe esik, DVK jogosult a szerződéstől elállni, és az árut visszakövetelni. Amennyiben eddig az időpontig az abroncsok felszerelése megtörtént, a Vevő köteles ezeket saját költségére leszerelni, és a bekövetkezett használatból adódó kopás miatti értékcsökkenés ellenértékét is megtéríteni.

6. A szerződéses kötelezettségek teljesítése DVK részéről

DVK szerződési kötelezettségei akkor minősülnek teljesítettnek, amikor a megrendelt áru a Vevő részére átadásra került.

7. Tájékoztatás a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet 4.§-a szerinti elállási jogról.

7.1 Amennyiben a Vevő fogyasztó, a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Ez a határidő a termék kézhezvételének napján kezdődik.

Ha a Vevő a termék kézhezvételének napjáig nem kapta meg az 1.3. szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig jogosult elállni. Ha az 1.3. pont szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - termékrendelés esetén a termék kézhezvételének napjától a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított 14 nap elteltéig a Vevő akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint 14 nap van hátra. Az elállási jog határidejének betartásához elegendő az elállási nyilatkozat határidőben történő feladása levélben vagy e-mailben a következő címek valamelyikére:

Déli Városkapu Kft.

6400 Kiskunhalas

Malom sor 6.

Magyarország

e-mail: delivk@t-online.hu

7.2 Érvényes elállás esetén mindkét félnek vissza kell szolgáltatnia a részére nyújtott teljesítéseket. DVK köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni, és a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5) kormányrendelet 4. § (6) bekezdése szerint köteles viselni az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A termékeket DVK szállítja el, a Vevő az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket köteles viselni. DVK követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Vevőnek az elszállítási időpont megbeszélése érdekében a következő telefonszámon kell a kapcsolatot DVK-val felvennie:

+36-77-424-252

7.3 A felek kötelesek a Vevő elállásából adódó fizetési kötelezettségeiknek haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül eleget tenni. A határidő a Vevő számára az elállási nyilatkozat elküldésével, ill. az áru elküldésével (ha ezzel az elállás véglegesnek tekintendő) kezdődik; DVK számára a határidő az áru kézhezvételével kezdődik.

8. Kellékszavatosság, jótállás

8.1 Hibás teljesítés esetén a Vevő a törvényes rendelkezések keretében (Ptk. 306. §) jogosult a dolog kijavítását, cseréjét, megfelelő árleszállítást követelni vagy elállhat a szerződéstől. Amennyiben a Vevő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 2.§ a) pontja értelmében nem minősül fogyasztónak, vagy jelen szerződés nem minősül a Ptk. alapján fogyasztói szerződésnek, úgy DVK-t illeti meg a választás joga a kellékszavatossági igény érvényesítésének módjára vonatkozóan. Amennyiben a Vevő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 2.§ a) pontja értelmében nem minősül fogyasztónak, ill. jelen szerződés nem minősül a Ptk. alapján fogyasztói szerződésnek, úgy a Vevő DVK-val szembeni szavatossági igényét - minden egyéb szavatossági igénye kizárásával - köteles az áru hibájának felfedezését követő egy hónapon belül érvényesíteni. Az olyan Vevők, akik a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 2.§ a) pontja értelmében nem minősülnek fogyasztónak, kötelesek a nem teljes vagy nem szerződésszerű teljesítésre vonatkozó kifogásaikat az áru átvételét követő hét napon belül közölni, ellenkező esetben az áru elfogadottnak tekintendő. Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kell időben közöltnek kell tekinteni.

8.2. A kereskedelemben szokásos vagy műszakilag elkerülhetetlen méret-, minta-, szín- és minőségi-, stb. eltérések, valamint az áru szerkezeti és kivitelezési módosításai nem jelentenek hibát, ha ezek az eltérések és módosítások lényegtelenek. Minden méret körülbelüli adat.

8.3. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 2.§ a) pontja értelmében fogyasztónak nem minősülő Vevők egyéves elévülési határidőn belül érvényesíthetik szavatossági jogaikat. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 2.§ a) pontja értelmében fogyasztónak minősülő Vevők kétéves elévülési határidőn belül érvényesíthetik szavatossági jogaikat. A határidő az áru Vevő általi átvételének napján kezdődik.

8.4. A szavatosságra vonatkozó nyilatkozatok DVK-t akkor is kötelezik, amennyiben azt DVK munkatársai vagy alvállalkozói teszik.

8.5. Következménykárokért DVK csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén felel. Kivételt képeznek ezen felelősségi korlátozás alól a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény "kár" meghatározásában szabályozott esetek.

9. Felelősségkorlátozás

9.1. DVK árai annak figyelembevételével kerültek megállapításra, hogy DVK csak olyan károkért felel, amelyeket DVK, törvényes képviselője vagy teljesítési segédje szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása okoz. Kivételt képeznek ezen felelősségkorlátozás alól a személyben bekövetkezett károk (az élet-, test-, vagy egészségsérelem).

9.2. A Vevő önmaga felelős azért, hogy a megrendelt abroncsok az általa kívánt felhasználási célnak, különösen azért, hogy azok a járművére történő felszerelésre műszakilag alkalmasak, és jogilag engedélyezettek. Annak ellenére, hogy DVK törekszik arra, hogy intézkedéseket és előkészületeket tegyen a www.delivk.hu honlapon leadott rendelési hibák (méret, load- és speed-index, stb.) elkerülése érdekében, nem felel azért, ha a Vevő által megrendelt abroncsok a Vevő által kívánt felhasználási célra műszakilag nem alkalmasak, ill. jogilag nem engedélyezettek. DVK nem felel továbbá az olyan kárért sem, ami amiatt következik be, hogy a Vevő az általa rendelt abroncsokat műszakilag nem megfelelő, ill. jogilag nem engedélyezett felhasználási célra használja, különösképpen ha azokat a járművére szereli fel. A Vevő köteles a fentiek ellenére a vételárat DVK-nak megfizetni, és nem jogosult a szerződéstől elállni.

9.3. DVK az interneten keresztüli adatforgalmat a technika jelenlegi állásának megfelelően nem tudja hibátlanul és/vagy folyamatosan elérhetően biztosítani. DVK nem felel az online kereskedelmi rendszere állandó, ill. megszakítás nélküli elérhetőségéért.

9.4 A termékszavatossági törvény előírásai az abban foglalt tartalommal alkalmazandók.

10. Kockázatviselés

A Ptk. 279.§ (2) bekezdése alapján a veszély fogyasztói szerződés esetén a teljesítéssel, egyéb esetben a megrendelt termék elküldésével száll át a Vevőre. Amennyiben a Vevő nem minősül fogyasztónak a termék szállításával kapcsolatos kockázatot a Vevő viseli.

11. Adatvételem

A szerződés DVK általi teljesítéséhez nélkülözhetetlen, hogy a Vevő adatait megszerezze. A Vevő ezért kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy különösen a neve, a címe és az e-mailcíme (személyes adatok) az adatvédelmi törvény rendelkezései szerint megszerzésre, feldolgozásra és felhasználásra kerüljenek, amennyiben ez a szerződéses jogviszony létrejöttéhez, tartalmi kialakításához vagy módosításához szükséges. Ezen adatokhoz harmadik személy nem férhet hozzá, ezek nem kerülnek harmadik személy részére átadásra, és nem lesznek az interneten keresztül sem elérhetőek.

12. Vevő tájékoztatása

A Vevő tájékoztatása az általa a megrendelésében megadott e-mail címre történik. Ha a Vevő a DVK által elküldött e-maileket bármely okból nem tudja megnyitni anélkül, hogy DVK erről hibajelentést kapna, akkor az ebből eredő károkat a Vevő viseli.

13. Alkalmazandó jog

A jelen Általános Üzleti Feltételekre és minden a Vevő és a DVK közötti jogviszonyra a magyar jog rendelkezései irányadók.

14. Joghatóság

A felek szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos jogvitáiban a rendes, helyi bíróságok járnak el a Pp. 22,29,30,31 és 32 paragrafusaiban írtak szerint.

15. Érvényességi záradék

Amennyiben az Általános Üzleti feltételek valamely rendelkezése érvénytelen vagy azzá válik, akkor az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Az érvénytelen rendelkezést a szerződő felek olyan hatályos rendelkezéssel kötelesek pótolni, amelyek az érvénytelen rendelkezés gazdasági értelmét és célját a leginkább megközelíti. Ez a szabályozás megfelelően alkalmazandó joghézagok esetén is.
vissza